System zet.WIBO

System zet.WIBO

System zarządzania budżetem obywatelskim zet.WIBO to aplikacja autorstwa ZETO Bydgoszcz SA wspierająca proces zgłaszania i wyboru propozycji do budżetu obywatelskiego oraz ustalania wyników głosowania.
Rozwiązanie dedykowane jest dla instytucji administracji publicznej i wszelkich organizacji, które w swojej działalności realizują proces zbierania propozycji zadań i podejmowania decyzji o ich wyborze metodą głosowań.
zet.WIBO to system oparty na najnowszych technologiach, łatwy i przyjazny w użytkowaniu. Umożliwia komfortową pracę pracownikom urzędów, a głosującym wygodne oddanie głosu na wybrane przez nich projekty.

Struktura modularna systemu

W systemie zet.WIBO wydzielonych jest 6 zintegrowanych modułów:

 • Rejestracja i ewidencja propozycji zadań
  Przyjmowanie zgłaszanych propozycji zadań uwzględniające ocenę formalną na poziomie biura.
 • Weryfikacja i ocena merytoryczna zadań
  Dekretowanie zadań do odpowiednich komórek odpowiedzialnych za ocenę merytoryczną  w komórkach analizatorów merytorycznych.
 • Wsparcie działania prac komisji
  Zestawienie i publikacja zadań do oceny przez członków komisji oraz sporządzenie wyników prac komisji doraźnych.
 • Przygotowanie głosowań
  Sporządzanie list z zadaniami do głosowania, drukowanie kart papierowych do głosowania oraz przygotowanie systemu głosowań elektronicznych.
 • Zestawienia i raporty
  Sporządzanie profilowanych zestawień z propozycjami zadań i ich oceną oraz aktualnym statusem.
 • Administracja systemem
  Zarządzanie użytkownikami, rolami i ich uprawnieniami, zarządzanie strukturą organizacyjną dla budżetów obywatelskich, w tym miejskich i gminnych pomocniczych jednostek organizacyjnych (rad dzielnic i osiedli), weryfikacja uczestników głosowań np. liczby oddanych głosów z jednego adresu IP komputera.


Role i zadania w systemie

System zet.WIBO integruje obszary działania, które tworzą wspólną całość i umożliwiają sprawne przeprowadzenie całego procesu. Obszary te możemy podzielić ze względu na role dostępne w systemie:

 • Operator
  Operator jest to użytkownik systemu, który zajmuje się wprowadzaniem propozycji zadań budżetu obywatelskiego. Jego zadaniem jest opisanie zadania, które zostanie poddane głosowaniu. Umożliwia wpisanie takich informacji, jak np.: koszt realizacji zadania, miejsce realizacji, daty związane z projektem, status.
 • Weryfikator
  Weryfikator to użytkownik, który odpowiedzialny jest za weryfikację zgłoszonych propozycji zadań budżetu obywatelskiego oraz poprawki szczegółowych danych wchodzących w skład zgłoszonego zadania. Przykładowym zadaniem weryfikatora jest potwierdzenie szacowanego budżetu zgłaszanej propozycji.
 • Analityk
  Analityk jest użytkownikiem systemu odpowiedzialnym za ostateczne zatwierdzenie zweryfikowanych zadań. Analityk działa w oparciu o postanowienia komisji powołanej do ostatecznego zatwierdzenia zgłoszonego projektu. Zatwierdzone zadanie jest gotowe do głosowania. Komisja ma głos decydujący i ostateczny.
 • Administrator systemu
  Administrator systemu posiada uprawnienia administratora do zarządzania konfiguracją ustawień oprogramowania.
 • Głosujący
  Głosujący to każdy użytkownik, który bierze udział w głosowaniu w określonym terminie. System może weryfikować wielokrotność głosowania poprzez porównanie numerów PESEL.
 • Operator kart
  Operator kart do głosowania to rola utworzona dla pracowników, których zadaniem będzie wprowadzenie wyniku głosowania z karty papierowej do platformy zet.WIBO. Uprawnienia takie zostały zawężone na potrzebę oddelegowania realizacji zadania wprowadzania kart papierowych dla np. stażystów.

Każdy użytkownik systemu może pełnić więcej niż jedną rolę w systemie, co pozwala tym samym skrócić proces decyzyjny obsługi propozycji zadań.

Funkcjonalności techniczne

Moduł logów
Moduł zawiera chronologiczny rejestr wszystkich informacji o zdarzeniach i działaniach dotyczących funkcjonowania aplikacji. W szczególności są to informacje dotyczące czasu zdarzenia, jego rodzaju, identyfikatora, nazwy użytkownika generującego zdarzenie, danych o pobieranych plikach, adresu IP, z którego nastąpiło zdarzenie, kwalifikacji oraz opisu zdarzenia.


Statystyki
Moduł statystyk zbiera i analizuje informacje na temat wszystkich modułów. Statystyki można eksportować do zewnętrznego pliku w celu dodatkowej obróbki w zewnętrznych narzędziach analitycznych. System umożliwia generowanie raportów z zebranych danych, widocznych w sekcji administracyjnej.