Model usługowy

Model usługowy

Dla mniejszych miast i gmin, o liczbie mieszkańców do 35 tysięcy, oferujemy rozwiązanie oparte na modelu usługowym, osadzone w bezpiecznym i wydajnym środowisku naszego Centrum Danych. To rozwiązanie powstało na podstawie naszych doświadczeń wynikających z dotychczasowych wdrożeń różnych wersji aplikacji zet.WIBO.

Usługa zet.WIBO dla mniejszych miast i gmin
Tworzenie indywidualnego rozwiązania jest procesem długim,  a co za tym idzie – dość kosztownym. O ile w przypadku dużych miejscowości zamówienie własnego dedykowanego rozwiązania zet.WIBO jest niezbędne i uzasadnione, to w przypadku mniejszych miast, o wielokrotnie mniejszym budżecie, może okazać się z ekonomicznego punktu widzenia nie do przyjęcia.
Po dogłębnej analizie wielu różnych specyficznych potrzeb jednostek samorządu terytorialnego w obszarze konsultacji społecznych, zapoznaniu się z bardzo dużą liczbą pomysłów oraz zaimplementowaniu znacznej ich części podczas wdrożeń, opracowaliśmy zunifikowaną i zamkniętą wersję systemu zet.WIBO, która zawiera w sobie wszystkie niezbędne moduły i funkcjonalności. Taką wersję aplikacji, bez żadnych dalszych modyfikacji, udostępniamy w formie usługi jako gotowe rozwiązanie – obsługujące i informatycznie wspierające cały proces opracowania budżetu obywatelskiego w miejscowościach i gminach do 35 tysięcy mieszkańców.
W modelu usługowym umożliwiamy korzystanie z naszego rozwiązania w okresie 8 tygodni. W tym czasie oferujemy dostęp do wszystkich funkcjonalności aplikacji oraz możliwość swobodnego zarządzania oraz definiowania poszczególnych okresów/etapów procesu, w szczególności: naboru projektów, oceny formalno-merytorycznej projektów, głosowania oraz zakończenia pracy nad budżetem obywatelskim.

Dopasowana infrastruktura
Podczas przeprowadzenia głosowania aplikacja, w której przetwarzane są dane osobowe, musi być uruchomiona w odpowiednim środowisku sprzętowo-systemowym. Jego infrastruktura powinna zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego, bezpiecznego oraz zgodnego z przepisami przetwarzania danych osobowych. Powinny to być:

 • wysokiej klasy firewalle sprzętowe i aplikacyjne,
 • system backupowy i logujący,
 • bezpiecznie zaprojektowane i zbudowane środowisko,
 • zapewnione odpowiednie procedury eksploatacyjne,
 • serwerownia o pełnej niezawodności i redundancji.

Taka infrastruktura, aby obsługiwać bez zakłóceń największe obciążenia podczas procesu głosowania, musi być także bardzo wydajna. Serwery tutaj powinny być optymalnie dopasowane, a wręcz przewymiarowane pod kontem mocy obliczeniowej. Z kolei urządzenia sieciowe – wydajne i najlepiej zdublowane, z  zagwarantowanym dostępem do łączy internetowych o wysokiej przepustowości. Budowa oraz utrzymanie takiej infrastruktury jest bardzo kosztowne. Do tego dochodzi jeszcze wymóg wzięcia odpowiedzialności za odpowiednie zabezpieczenie danych osobowych.

Model usługowy udostępnienia aplikacji zet.WIBO jest uruchomiony w nowoczesnej, zbudowanej w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa i spełniającej przepisy o ochronie danych osobowych serwerowni Centrum Danych ZETO Bydgoszcz SA. Nasze środowisko  jest w pełni skalowalne oraz odpowiednio dobrane pod kątem mocy obliczeniowej. Oferowany model usługowy w pełni korzysta z posiadanego potencjału zabezpieczeń i infrastruktury naszej serwerowni, a cała usługa spełnia wszystkie wymagania dotyczące ochrony danych osobowych. Gwarantujemy bezpieczeństwo przechowywania oraz dostępu do zgromadzonych danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wydanych do tej ustawy rozporządzeń.

KLUCZOWE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU

 • możliwość zdefiniowania okresów/etapów wynikających z regulaminu budżetu obywatelskiego Zamawiającego: naboru projektów, oceny formalno-merytorycznej projektów, głosowania oraz zakończenia pracy nad budżetem obywatelskim.

Funkcjonalności dla etapu zbierania wniosków:

 • wczytanie z pliku płaskiego zadań do budżetu obywatelskiego,
 • możliwość ręcznego wprowadzania projektów,
 • utworzenie konta w systemie przez mieszkańca (wnioskodawcę) składającego projekt,
 • wpisanie przez wnioskodawcę nieograniczonej ilości projektów do budżetu i podglądania ich statusów,
 • możliwość złożenia przez wnioskodawcę do 5 projektów do budżetu obywatelskiego oraz dołączenia do wniosku 5 plików (wielkość pojedynczego pliku do 10 MB),
 • wydruk wniosku do budżetu obywatelskiego.

Funkcjonalności dla etapu oceny formalno-merytorycznej

 • możliwość bieżącej weryfikacji formalno-merytorycznej wniosków przez pracowników Zamawiającego,
 • odrębne role dla wprowadzającego wnioski i dla dokonującego oceny formalno-merytorycznej,
 • ocena formalna,
 • ocena merytoryczna,
 • możliwość wygenerowania listy wszystkich projektów, projektów odrzuconych, projektów zaakceptowanych.

Funkcjonalności dla etapu głosowania:

 • wnioski zaakceptowane przechodzą do głosowania, zamieniają się w projekty,
 • możliwość wydrukowania karty do głosowania dla roli administratora,
 • sortowanie projektów wg pola „numer wniosku”,
 • możliwość określenia ilości możliwych do oddania głosów na projekty,
 • od momentu uruchomienia głosowania - możliwość przeglądania zaakceptowanych projektów,
 • możliwość ustalenia czy głosowanie będzie przebiegało ze sprawdzaniem numerów PESEL mieszkańców,
 • system w oparciu o wyniki głosowania i wartość budżetu do rozdysponowania ustala wyniki wstępne głosowania.

Zestawienia i raporty generowane przez system:

 • dostępne bezpośrednio, np.: ranking projektów według oddanych głosów na poszczególne projekty, liczba oddanych głosów (dostępne od uruchomienia głosowania), liczba oddanych głosów na poszczególne projekty (dostępne od uruchomienia głosowania), struktura głosujących ze względu na wiek, struktura głosujących ze względu na płeć,
 • z możliwością eksportu do plików MS Excel, np.: złożone propozycje wniosków, odrzucone propozycje wniosków, zaakceptowane propozycje wniosków, wyniki głosowania, głosy uznane za nieważne, głosujący – głosy ważne.